Odredbe ovih općih uvjeta prodaje primjenjuju se samo ukoliko u tekstu ponude ili ugovora nisu
utvrđeni drugačiji uvjeti


1) PRIMJENA OPĆIH UVJETA PRODAJE
1.1.Ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve narudžbe i ugovore prema tvrtci Kontejnerski sistemi
d.o.o. (dalje u tekstu: KS) za prodaju roba i usluga (dalje u tekstu: „predmet isporuke“)
1.2.Opći uvjeti prodaje KS-a primjenjuju se u narudžbama i ugovorima koje KS sklapa sa domaćim i
stranim pravnim osobama (dalje u tekstu: Kupac) osim ako postupak i uvjeti prodaje nisu drugačije
uređeni posebnim propisima koji se primjenjuju na nabavu određenih vrsta roba i usluga.
1.3.Prihvaćanjem ponude Opći uvjeti prodaje postaju sastavni dio ugovora i primjenjuju se na odnose
između KS-a i Kupca.
1.4.Ukoliko su pojedine odredbe Općih uvjeta u suprotnosti s dogovorenim odredbama ugovora,
primjenjivat će se odredbe ugovora.
2) PONUDA I NEOBVEZUJUĆA PONUDA
2.1.Ponuda za KS je obvezujuća osam dana, i do toga roka Kupac treba prihvatiti ponudu.
2.2.Prihvat ponude koji stigne KS-u nakon tog roka, postaje punovažan ukoliko ga KS u roku od osam
dana pismeno potvrdi.
2.3 Neobvezujuća ponuda ne obvezuje KS. KS ima pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ili otkaže
neobvezujuću ponudu.


3) OPSEG ISPORUKE
3.1.KS je obvezan isporučiti proizvode i usluge u opsegu navedenom u specifikaciji iz ponude.


4) CIJENA
4.1.Cijena navedena u ponudi odnosi se na isporuku FCA tvornica.
4.2.U cijenu proizvoda i opreme, ako nije drugačije naznačeno, nije uračunata ambalaža, te se
zaračunava kupcu po stvarnom trošku, osim u slučaju povrata specijalne ambalaže.
4.3.Ambalaža nije povratna.


5) PLAĆANJE
5.1. Na zahtjev KS-a plaćanje se obavlja avansno prema ponudi/predračunu po potvrdi narudžbe od
datuma nastanka dužničko vjerovničkog odnosa. Podaci za plaćanje uvijek su navedeni u ponudi,
predračunu odnosno računu.
5.2. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem KS bez prethodnog upozorenja zaračunava kamate u skladu sa
zakonskim propisima.
5.3.Na zahtjev KS-a, Kupac će o svom trošku pribaviti neopozivi dokumentarni akreditiv ili bankovnu
garanciju za plaćanje. Navedena osiguranja plaćanja će biti u formi odobrenoj od KS-a izdane od
banke koja je KS-u prihvatljiva, dostavljene najkasnije 60 dana prije dogovorene isporuke roba ili
usluga.
5.4. KS nije obavezan nastaviti obavljati radnje vezane za isporuku roba ili usluga sve dok Kupac ne
dostavi tražena osiguranja plaćanja. Ukoliko su tražena osiguranja plaćanja dostavljena kasnije nego
je ugovoreno, za to vrijeme se prolongira već dogovoreni rok isporuke.


6) ISPORUKA
6.1. KS će dostaviti predmet isporuke na paritetu FCA tvronica, ukoliko nije drugačije dogovoreno.
6.2. Kupac je dužan najmanje osam dana prije ugovorenog roka isporuke dati KS-u otpremnu

dispoziciju i ukoliko je dogovoren takav paritet isporuke imenovati svog vozara ili špeditera.
6.3. Ispunjavanje roka isporuke uvjetovano je izvršenjem svih kupčevih obveza dospjelih do roka
isporuke. Ako gornjem uvjetu ne bude na vrijeme udovoljeno, KS ima pravo na primjereno
produženje roka isporuke.
6.4. Rokovi isporuke neovisno o ispunjenju odnosno izvršavanju svih kupčevih obveza se primjereno
produžuju i nisu obvezujući u slučaju više sile ili sličnih objektivnih događaja koja pogađa KS ili
njegove dobavljače.
6.5. Pod višom silom podrazumijevaju se sve nepredviđene i iznenadne okolnosti, na koje ne mogu
utjecati ugovorene strane, a koje djelomično ili u cijelosti utječu ili sprječavaju ispunjenje ugovornih
obveza, kao primjerice: prirodne katastrofe, požari, ratovi, promet i nestašica materijala na tržistu
neophodnog za izvršenje ugovora, epidemiološke mjere, stanje pandemije i zaraženosti i posljedice
epidemioloških mjera te drugi slučajevi navedeni u zakonu.
6.6. Za slučaj neispunjavanja roka isporuke iz drugih razloga Kupac može tražiti ugovorenu kaznu za
svaki protekli tjedan zakašnjenja u visini od 2 ‰ prodajne cijene zakašnjelog dijela isporuke, a
cjelokupni iznos kazne ne može premašiti 15.000,00 HRK zakašnjelog dijela isporuke.
6.7.Ako Kupac ne preuzme robu u roku od osam radnih dana od prijema obavijesti o preuzimanju, KS
može zaračunati kupcu skladišninu za svaki započeti dan u visini od 1 ‰ prodajne cijene. Ovaj slučaj
ne utječe na obvezu kupca prema točki 5).
6.8. Po isteku roka od trideset dana iz prethodne točke KS može na teret kupca uskladištiti predmet
isporuke kod treće osobe.
6.9. Dopuštene su i djelomične isporuke.
6.10.Kod isporuka sa postavljanjem ili montažom i kod usluga rizik prelazi na Kupca u trenutku
konačnog preuzimanja posla


7) OTPREMA I PREUZIMANJE
7.1. Otprema se obavlja na teret i rizik Kupca.


8) PRIGOVORI
8.1. Prigovori u pogledu količine i vidljivih nedostataka kvalitete moraju se staviti odmah kod
preuzimanja, odnosno prijema svake pošiljke, a najkasnije 10 dana od datuma primitka robe. Prilikom
prijema, kupac je dužan utvrditi eventualne gubitke ili oštećenja, te ih reklamirati i na propisan način
ih utvrditi prema vozaru, odnosno špediteru, a štetu prijaviti KS-u.
8.2. Prigovori se dostavljaju KS-u elektroničkom poštom kojem se prilaže komisijski zapisnik.
Komisijski zapisnik mora sadržavati točan opis ustanovljenih nedostataka.
8.3. Kupac je dužan osigurati KS-u mogućnost da provjeri osnovanost stavljenih prigovora.
8.4. Za slučaj osnovanog prigovora na kvalitetu ili količinu KS je dužan u ugovorenom roku izmijeniti ili
popraviti neispravne proizvode, odnosno isporučiti manjkajuće količine.
8.5. Ako uslijed izmjene, popravka ili nadopune količine opreme dođe do produženja roka isporuke,
na eventualni odštetni zahtjev kupca primjenjuju se odredbe točke 6.6.


9) GARANCIJA ZA NEDOSTATKE
9.1. Za nedostatke na isporučenoj opremi u koju ulazi i nedostatak ugovorenih osobina, garantira
prodavatelj kroz vrijeme od 12 mjeseci od dana puštanja u pogon, a najduže 24 mjeseci od dana
isporuke, osim za software za koji garancija vrijedi 3 mjeseca od datuma dostave. Za opremu
sudobavljača KS daje garanciju u okviru ugovorene garancije.
9.3. Reklamacije nedostataka moraju se dostaviti odmah po njihovu otkriću.
9.4. Svaki dio za koji se unutar roka garancije utvrdi da je oštećen ili neupotrebljiv uslijed događaja
koji je nastupio prije prijelaza rizika i to uslijed pogrešne konstrukcije, lošeg materijala ili manjkave

izvedbe, KS će besplatno popraviti ili nadoknaditi novim dijelom uz povrat starog dijela.
9.5. Za izvršenje svih potrebnih popravaka kao i za naknadnu isporuku dijelova, kupac mora odobriti
KS-u primjeran rok, i omogućiti mu izvršenje radova, a na zahtjev KS-a predmet dostaviti na mjesto
koje je odredio KS. Ukoliko to kupac ne omogući, KS se oslobađa garancije za nedostatak.
9.6. Ukoliko bi KS propustio da u odobrenom roku ukloni nedostatke, tada kupcu pripada pravo da
traži naknadu za umanjenu vrijednost isporučene opreme.
9.7. Garancija ne obuhvaća: štete nastale uslijed nepridržavanja upute za rukovanje, prekomjernog
naprezanja i opterećenja neposrednog održavanja ili smještaja, pogrešne montaže, kemijskih i
elektrokemijskih utjecaja, kao ni redovno ili povećano trošenje, do kojeg je došlo zbog svojstva
materijala i njegove specifične upotrebe.
9.8. Garancija prestaje u slučaju kad kupac ili treća osoba bez odobrenja KS-a obavlja popravke,
zamjene ili preinake.
9.9. Za popravljene ili novo isporučene dijelove garantira KS u istom opsegu kao i za prvobitnu
isporuku.
9.10. Opseg garancije ograničen je na besplatni popravak ili zamjenu, a obuhvaća i troškove
transporta zamijenjenih ili popravljenih dijelova.
9.11. Garancija ne obuhvaća bilo kakve daljnje odštetne zahtjeve za štete ili izmaklu dobit, bilo u vezi
sa zastojem u radu ili slično.
9.12. Nastup slučaja odgovornosti iz garancije ne odgađa od obveze kupca, koji je dužan uredno
održavati ugovorene rokove plaćanja.


10) OSTALI ZAHTJEVI, NAKNADE ŠTETE, RASKID UGOVORA
10.1. Ukoliko KS nije u mogućnosti ispuniti ugovor u ugovorenom roku, kupac može odustati od
ugovora ali samo pod uvjetom da je KS-u prethodno dao naknadni primjereni rok za ispunjenje
ugovora, a KS ni u tom naknadnom roku nije ispunio svoju obvezu. U ovom slučaju kupac može tražiti
naknadu štete prema točki 6.6.
10.2. Bilo kakvi drugi zahtjevi sa strane Kupca su isključeni.


12) OSTALO
12.1. Sva tehnička dokumentacija opreme ili njegovog dijela koja bude isporučena kupcu prije ili po
zaključenju ugovora, ostaje isključivo vlasništvo KS. Bez dozvole KS-a kupac ne smije dokumentaciju
upotrijebiti ni kopirati, reproducirati, predati ili priopćiti trećim osobama.
12.2. Eventualne izmjene ugovora imaju pravnu valjanost jedino ako su u pisanoj formi prihvaćene od
ugovornih strana.
12.3. KS se obvezuje da će sve informacije dobivene od kupca smatrati povjerljivima. KS će
obavijestiti kupca u slučaju da želi te informacije učiniti javno dostupnim, osim ako to zakon
zabranjuje. Izuzetak mogu biti informacije koje je kupac sam objavio ili ako postoji suglasnost s
kupcem o objavi.


13) ZAVRŠNE ODREDBE
13.1. Za slučaj spora nadležan je sud u sjedištu KS-a i primjenjuje se isključivo zakon RH, osim ukoliko
sa kupcem pismenim putem nije drugačije dogovoreno.
13.2. Svi ugovorni odnosi rješavaju se prvenstveno na temelju odredaba ugovora, a ako nema
odredaba u ugovoru onda na temelju Zakona.

OVI OPĆI UVJETI PRODAJE OBJAVLJENI SU NA WEB-u , NA SNAZI SU I PRIMJENJUJU SE OD
01.03.2020. Na zahtjev mogu se dostaviti kupcu.